wersja do wydruku Admin Admin 03.04.2015 18:17

Program profilaktyki 2016-17

Mysłowice, 1.09.2016

Program profilaktyki MDK – rok szkolny 2016 / 2017

 

MDK.

Lp.

Zadania, cele

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Kontrola realizacji zadań

 

1.

Zdiagnozowanie potrzeb środowiska w zakresie profilaktyki (różnego rodzaju uzależnień, agresji, przemocy)

Wywiad środowiskowy; rozmowy z rodzicami, nauczycielami, wychowankami nawiązywanie kontaktów – z placówkami, instytucjami oświatowymi

wrzesień

październik 2016

dyrektor

nauczyciele

rozmowa podsumowująca

(nauczyciele MDK)

 

2.

 

Zorganizowanie systemu działań profilaktyk pierwszorzędowej skierowanej do grup niskiego ryzyka (zapobieganie)

Utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami wychowanków, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta (systematyczna informacja), rodzicami, wychowankami,pedagogami szkolnymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu lepszego poznawania wychowanków, ich środowisk domowych, szkolnych

j. w.

dyrektor

 

 

 

 

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

 

listopad- kontrola realizacji zadania-sprawdzenie skuteczności prób nawiązania kontaktów

 

3.

I. Działania profilaktyczne, pomoc wychowawcza , pedagogiczna

 

  • przeciwdziałanie zagrożeniom – uzależnienia, agresji

  • wspieranie procesu wychowania (szkoła, dom)

  • doskonalenie umiejętności porozumiewania się, empatii pracy w grupie, współdziałanie, współodpowiedzialność

  • radzenie sobie z własną agresją, poczuciem zagrożenia, obniżonej samooceny.

  • rozpoznawanie potrzeb, przyczyn trudności w nauce, pomoc w ich rozwiązywaniu

 

 

 

II. Pokazywanie alternatywnych sposobów zaspakajania potrzeb wychowanków, (spędzanie wolnego czasu, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań)

 

 

III. Dostarczanie wiedzy w sposób interesujący, kompetentny, pomoc w osiąganiu sukcesów, budowaniu pozytywnego obrazu siebie

1 .Utworzenie kół, których uczestnikami są wychowankowie wywodzących się z tzw. środowisk trudnych, zagrożonych patologiami społecznymi:

- koło tenisa stołowego

- koło gier komputerowych, - koła komputerowe.

- koło ruchowo- rekreacyjne

- koło pomocy w klasach I-III

 

 

 

 

2. Prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych – arteterapia dla dzieci

(w zależności od potrzeb)

 

 

3. Zapraszanie dzieci, młodzieży ze środowisk zagrożonych na imprezy organizowane w MDK: wystawy plastyczne, koncerty, zajęcia otwarte kół itp.(zajęcia integracyjne)

 

 

4.Spotkania z panią Bajką zorganizowane dla najmłodszych wychowanków MDK

 

 

5. Pomoc w bieżącej nauce (j.polski, matematyka SOS) dla dzieci ze środowisk trudnych (informacje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w szkołach i Wydziale Edukacji), udział dzieci zagrożonych patologiami społecznymi w zajęciach rekreacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji

 

6. Zorganizowana działalność informacyjna na temat uzależnień/ zagrożeń:

- ulotki

- pogadanki na temat uzależnień, możliwości rozwiązywania problemów

( w zależności od potrzeb)

- informatory, poradniki dotyczące w/w problemów udostępniane na bieżąco,

 

wrzesień

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

ferie zimowe

wakacje letnie

 

cały rok szkolny

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele odpowiednich kół

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

nauczyciele

 

 

dyrektor

kontrola frekwencji w kołach, spełniania zadań kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczna kontrola realizacji zadań, frekwencji, zainteresowania działalnością wychowanków

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

rozmowy z nauczycielami, zbieranie opinii

 

 

obserwacja zajęć, zbieranie opinii wychowawców, hospitacje

 

systematyczna kontrola realizacji zadań: rozmowa, wywiad środowiskowy

 

5.

Współpraca z rodzicami

w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych,

informowanie o zagrożeniach

Dostarczenie informacji:

-ulotki informacyjne, fachowa literatura

-rozmowy z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia;

zapraszanie chętnych na prelekcje, pogadanki organizowane w placówce

cały rok szkolny

dyrektor

nauczyciele

systematyczne zbieranie informacji, pisemne podsumowanie na koniec roku szkolnego.

 

Program zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MDK w dniu 8.09.2016 r.

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program profilaktyki 2016-17
Podmiot udostępniający informację:Młodzieżowy Dom Kultury
Informację opublikował:Admin Admin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2015 18:17