Program wychowawczo-profilaktyczny

Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483

ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

 • Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

 

Wstęp

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców wynikających z przyjętej w placówce koncepcji pracy. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem placówki. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych placówki jest współpraca całej społeczności oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w placówce, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą placówki, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny placówki tworzy spójną całość. Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.


 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku placówki, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału placówki.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników placówki,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców)

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną placówki),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 • inne (ważne dla placówki, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).


 

I. Misja placówki

Misją placówki jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Placówka zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc pedagogiczną uczniom. Misją placówki jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu placówki poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją placówki jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska

o bezpieczeństwo uczestników kółek, nauczycieli i rodziców.


 

II. Sylwetka absolwenta

Dążeniem placówki Młodzieżowego Domu Kultury jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczestnik koła uczęszczający na zajęcia, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

 • szanuje siebie i innych,

 • jest odpowiedzialny,

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje placówki, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,

 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

 • jest tolerancyjny,

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

 • jest ambitny,

 • jest kreatywny,

 • jest odważny,

 • jest samodzielny,

 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

 • jest odporny na niepowodzenia,

 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych placówki).


 

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności placówki na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i określonych postaw,

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi z placówką oraz społecznością lokalną,

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.


 


 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania interwencji profilaktycznej,

 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 2. wspieranie uczniów , którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji placówki interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 


 


 


 


 


 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej ,

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w przedszkolu,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor placówka:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w placówce,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,


 

 • nadzoruje zgodność działania placówki ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 • nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.


 

 1. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej placówki i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.


 

 1. Nauczyciele:

 • współpracują w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w placówce osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w placówce procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Nauczyciel koła:

 • diagnozują sytuację w grupie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla koła uwzględniając specyfikę funkcjonowania potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy grupy i wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów kół i ich rodziców z obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w grupie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

5.Rodzice:

 • współtworzą program wychowawczo-profilaktyczny placówki,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy placówki,

 • uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez placówkę,

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w placówce,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny placówki.


 


 

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018


 

 • ,,Dyktando z języka angielskiego dla szkoły podstawowej” - pani Anna Muc

 • ,,Pokazy talentów”- pani Agnieszka Fortuna

 • Święto Ziemi plus bieg ekologiczny- pani Barbara Kawa

 • Turniej greplingu – pan Jakub Wosk

 • Turniej dla dzieci ,,Dzień dziecka” - pan Jakub Wosk

 • Konkurs recytatorski – pani Małgorzata Nowak

 • Konkurs matematyczno-ekologiczny dla szkół podstawowych pani Urszula Janusz

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny – pani Ewa Fołda – Krzystek, pan Ryszard Dereszyński

 • Wystawa plastyczna-wernisaż prac uczniów ,,Rysunek-malarstwo 2017”-

pan Ryszard Dereszyński

 • Konkurs ortograficzny ,,Mistrz ortografii”- pani Anna Saletnik


 


 


 


 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.


 

 1. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

 2. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach kół.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów kół.

 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.


 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

 3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w grupach (wskazanie w których) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

 3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.

 4. 98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w placówce norm i wartości.

 2. Do czerwca 2018 r. nauczyciele kół zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy placówki oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2017/2018 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w placówce wartości.


 


 


 


 

VII. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w grupach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

 

Nauczyciele kół

 

 

Wrzesień 2017

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na miasta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

Zgodnie z kalendarzem placówki uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

 

Zgodnie z terminami obserwacji zajęć ustalonych w planie nadzoru pedagogicznego

Kształtowanie postawy twórczej

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Karina Szafraniec,Hanna Tabor,Małgorzata Nowak

 

Kwiecień 2018

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

rozmowy na temat wartości i zasad

Anna Saletnik-

koło dziennikarskie

Cały rok szkolny 2017/2018

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

zajęcia poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem ,

Nauczyciele kół

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna,

Nauczyciele kół plastycznych i muzycznych

Zgodnie z harmonogramem

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,

rozmowy na temat patriotyzmu,

 

Odpowiedzialny pan Wojciech Chmiel

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialno-

ścią za konkretne działanie

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

wycieczki, tematyczne

Odpowiedzialni prowadzący koła

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

 

Rozmowy wychowawcze poświęcone tej tematyce,

Odpowiedzialni nauczyciele prowadzący koła

zgodnie z opracowanym harmonogramem

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez nauczycieli

Odpowiedzialni nauczyciele kół

 

zgodnie z potrzebami

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej

 

Omówienie zasad statutu placówki

Nauczyciele kół

Cały rok szkolny

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Rozwijanie komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialni nauczyciele kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

Cały rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia.

Warsztaty ,,Ogród bajek”

Odpowiedzialna pani Maria Inglot -Gonera

Cały rok szkolny 2017/2018

 

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

 

Warsztaty ekologiczne

 

Odpowiedzialna pani Barbara Kawa

 

Cały rok szkolny 2017/2018

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach kół.

 

analiza frekwencji uczniów

 

 

 

 

 

dyrektor

Cały rok szkolny 2017/2018

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

Na każdych zajęciach uczniowie nabywają świadomość mocnych i słabych stron,ale poprzez rozwój talentów budują poczucie własnej wartości

Odpowiedzialni nauczyciele kół

 

Cały rok szkolny 2071/2018

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Rozmowy o agresji i jej unikaniu

Odpowiedzialni nauczyciele wszystkich kół

 

 

 

 

Cały rok szkolny 2017/2018


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów na zajęciach kół i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń nauczycieli,

 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.


 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną placówki Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach w dniu 7.09.2017


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program wychowawczo - profilaktyczny 2018-19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:03.04.2015 18:19
Informację aktualizował:Grzegorz Gadomski
Data aktualizacji:16.01.2019 14:39