wersja do wydruku Admin Admin 03.04.2015 18:19

Program wychowawczy 2016-17

 

Mysłowice,1.09.2016

Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury na rok szkolny 2016 / 2017

 

MDK.

 

Lp.

Treść zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

realizujący

Termin

Metody ewaluacji

1.

Stworzenie wychowankom możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego, społecznego

Stworzenie różnorodnych kół zainteresowań, odpowiedniego harmonogramu zajęć, współudział wychowanków, członków kół
w tworzeniu planów pracy kół, współorganizowanie imprez itp.;; systematyczna dbałość o bazę placówki, pomoce, materiały dydaktyczne

dyrektor

nauczyciele MDK

cały rok szkolny

rozmowy, hospitacje, obserwacje zajęć;

sondaże, zbieranie opinii, kontrola realizacji planów pracy, frekwencji na zajęciach

2.

Praca indywidualna z poszczególnymi wychowankami, zwłaszcza uzdolnionymi poprzez:

- poszukiwanie nowych form pracy (np. warsztaty ekologiczne), lekcje czytelniczo – artystyczne (teatr)
- kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku pozaszkolnego ( np. wyjazdy na wystawy, do kina)
- pomoc w pogłębianiu zainteresowań
- wyszukiwanie nowych talentów poprzez organizację różnego rodzaju konkursów, przeglądów, wystaw.

j.w.

j.w.

j.w

 

rozmowy, obserwacje, hospitacje zajęć, zbieranie opinii, kontrola realizacji planów pracy, frekwencji na zajęciach

 

3.

Rozwijanie w wychowankach dociekliwości poznawczej, świadomości życiowej, użyteczności zdobytych wiadomości i umiejętności.

Wykorzystanie zdobytych umiejętności w konkretnych sytuacjach:
- udział w konkursach, festiwalach 
- zorganizowanie występów kół teatralnych, muzycznych, wystaw plastycznych naszych kół
- prezentowanie osiągnięć, umiejętności członków poszczególnych kół na imprezach szkolnych, miejskich itp., a także np. w prasie lokalnej, regionalnej, w itvm

j.w.

j.w.

j.w.

 

systematycznie odnotowywanie osiągnięć kół, wychowanków

4.

Uczenie szacunku dla dobra wspólnego – system wartości społecznych, jako postawy życia społecznego;
uczenie odpowiedzialności za środowisko społeczne i przyrodnicze, za innych uczenie ról społecznych

- organizacja, współorganizacja imprez, pracy w kołach
- samodzielne przygotowywanie imprez, zajęć dodatkowych

 

 

 

5.

Uczenie samodzielności, umiejętności godzenia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i innych

Powołanie do życia kół skupiających dzieci i młodzież uzdolnioną artystycznie, inspirowanie do twórczych działań, aktywności artystycznej (k. malarskie, teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne), a także kół dla wychowanków mających trudności w nauce (j. polski, matematyka, j. obce)

 

j.w.

j.w.

j.w.

6.

Kształtowanie postawy, dialogu, umiejętności współdziałania i współtworzenia otaczającej rzeczywistości:
- rozwój społeczny
- kultura bycia
- aktywność w środowisku
- umiejętność kontaktowania się z ludźmi
- umiejętność współpracy w grupie

Współpraca z innymi kołami, a także placówkami na terenie miasta
- tworzenie kół filialnych
- organizowanie różnego rodzaju imprez dla uczestników okazjonalnych w MDK oraz m.in. w szkołach podczas imprez miejskich
- systematyczna współpraca z mysłowickimi szkołami, przesyłanie informacji o działalności, zachęcanie do udziału w stałych i okazjonalnych formach pracy
- organizowanie zajęć otwartych niektórych kół

j.w.

j.w.

j.w.

rozmowy, hospitacje,
obserwacje zajęć, zbieranie opinii , kontrola planów pracy, frekwencji, sondaże

 

 

7.

Stałe, systematyczne zwracanie uwagi wychowanków na podstawowe, najważniejsze wartości w życiu człowieka: odpowiedzialność, koleżeństwo, odwaga, uczciwość, lojalność, pracowitość, szczerość, szacunek dla innych;

wartości społeczne: ojczyzna, patriotyzm, tolerancja, sprawiedliwość, wolność, godność człowieka; wskazywanie na pozytywne wzorce (literatura, film, kolega itp.)

Wychowanie patriotyczne – budzenie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego, dla rodzica, dla społeczności lokalnej.

Uczenie szacunku dla tradycji, zwyczajów własnego regionu, miasta , ojczyzny, a także innych krajów.

Systematyczne dokumentowanie życia placówki w Kronice, albumach fotograficznych – prezentowanie ich przy okazji np. imprez masowych

Organizowanie okazjonalnych imprez, spotkań, lekcji (np. Wieczór kolędowy)

Uwzględnianie w planach pracy kół MDK treści patriotycznych, rocznicowych, życiorysów znanych Polaków

 

Uwzględnianie w/w treści w tematyce konkursów

 

Właściwe, poważne, partnerskie traktowanie wychowanków, dawanie im dobrych pozytywnych przykładów poprzez:

- branie pod uwagę potrzeb, propozycji wychowanków

- systematyczne, sumienne prowadzenie zajęć

- punktualne rozpoczynanie spotkań, informowanie o zmianach terminów zajęć

-rzetelne ocenianie zachowań, postaw, osiągnięć wychowanków

- dobre, właściwe przygotowanie zajęć, warsztatu pracy. Organizowanie dodatkowych zajęć np. plenery malarskie, wyjścia do teatrów, muzeów, filharmonii Propagowanie i nagradzanie osiągnięć poszczególnych kół .

j.w.

j.w.

j.w.

 

Plan zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MDK w dniu 8.09.2016 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program wychowawczy 2016-17
Podmiot udostępniający informację:Młodzieżowy Dom Kultury
Informację opublikował:Admin Admin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2015 18:19