Mysłowice,1.09.2018

 

Plan nadzoru pedagogicznego – Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach rok szkolny 2018/ 2019

 

 

KONTROLA

 

Lp.

Tematyka kontroli

Forma realizacji

Przepis prawa

Termin realizacji

Uwagi

1

Kontrola prawidłowości i systematyczności prowadzenia dokumentacji pracy kół, placówki

-dzienniki zajęć kół

-protokoły

-kroniki, dyplomy itp.

Dyrektor kontroluje dzienniki zajęć raz w miesiącu, sprawdzana jest także pozostała dokumentacja pod kątem właściwego prowadzenia, a także systematyczności prowadzenia zespołów, dokumentowania działalności

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Systematycznie przez cały rok

 

2

Kontrola przygotowania i realizacji planów pracy kół, placówki, a także dokonywania zmian w zależności od potrzeb wychowanków, środowiska

Hospitacje zajęć, kontrola planów pod kątem ich przydatności, spełniania wymagań, potrzeb wychowanków

Statut placówki

Systematycznie przez cały rok

 

3

Kontrola prawidłowości przygotowanego na początku harmonogramu zajęć

Kontrola zajęć, terminowości rozpoczynania pracy, badanie opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli

Organizacja zajęć, pracy w placówce

statut MDK

X – XI 2018

 

 

4

Kontrola pracy kół, metod pracy pod kątem wspomagania rozwijania zainteresowań wychowanków

Obserwacje, hospitacje zajęć kół, imprez masowych

wywiad – rozmowa z rodzicami, nauczycielami

Statut MDK

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Cały rok szkolny

 

5.

Kontrola organizacji i przebiegu letniego
i zimowego wypoczynku

Obserwacje zajęć, zbieranie opinii (wychowankowie, rodzice)

 

ferie zimowe, wypoczynek letni

 

6.

Kontrola wykorzystania wniosków po ewaluacyjnych w pracy placówki

Kontrola zajęć, dokumentacji

rozmowy z nauczycielami

j. w.

X- XII 2018

 

7.

Kontrola współpracy ze środowiskiem

Kontrola frekwencji na zajęciach kół, imprezach , konkursach, wywiady, rozmowy zbieranie opinii w środowisku (rodzice, nauczyciele, instytucje współpracujące)

j. w.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE

 

 

Lp

Zadania do realizacji

Sposób wykonania/forma realizacji

Termin

Uwagi

1

Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych, przepisach prawnych dot. Oświaty, nowości dot. Metod, form pracy oświatowej

Przekazywanie informacji podczas organizowanych szkoleń, spotkań, indywidualnie z nauczycielami: udostępnienie prasy oświatowej

literatury fachowej.

Cały rok szkolny

 

2

Organizowanie współpracy między nauczycielami różnych kół MDK, a także różnych szkół / placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń, poszukiwania nowych form pracy

Wspólne organizowanie imprez masowych , warsztatów; spotkania przy okazji organizacji konkursów, Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, wystaw itp.

Wymiana doświadczeń, opinii nt. działalności placówki, form pracy, tematyki, konkursów itp.

 

Cały rok szkolny

 

3

Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli (dokumentowanie jej), informacji o różnych formach dokształcania się nauczycieli

Dyrektor na bieżąco gromadzi informacje o pracy nauczycieli – osiągnięciach, a także dokształcaniu w celu wykorzystania nowych umiejętności w pracy placówki

Cały rok szkolny

 

 

 

4

Wspomaganie – podnoszenie jakości pracy

Szkolenia, narady:

1.Spotkanie, narada nt przygotowania zespołów artystycznych do Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

2. Szkolenia, narady:

1). szkolenie,

2). Spotkania nauczycieli kół artystycznych związane z Konkursami, przeglądami

-plastycznym

- ,,Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” itd. Metody pracy, sposoby przygotowywania imprez, wychowanków do uczestnictwa

4/. Podsumowanie przebiegu imprez odbywających się w placówce z tzw. Uczestnikiem okazjonalnym – ocena metod pracy, przydatności imprez w środowisku

 

XI 2018

 

 

 

I – II 2019

 

 

 

III 2019

 

 

 

 

 

 

VI 2019

 

Nauczyciele organizujący festiwal

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan nadzoru pedagogicznego 2018-19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:03.04.2015 18:21
Informację aktualizował:Grzegorz Gadomski
Data aktualizacji:16.01.2019 14:41