Konkurs fotograficzny i plastyczny - regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego

,,Najważniejsze kobiety Mojego Miasta”

 

Patronat: Prezydent Miasta Mysłowice

Patronat medialny: Telewizja ITVM

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

Współorganizator: Rada Rodziców MDK w Mysłowicach, Rada Wychowanków i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwacji otoczenia

 • Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej.

 • Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń. Promocja uzdolnionych młodych autorów.

 • Pobudzenie młodych ludzi do refleksji na temat dziedzictwa narodowego oraz zaangażowanie ich w dbałość o polską kulturę.

 

Tematyka konkursu:
Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami .

Kategorie:
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
Fotografia - I – do 12 lat, II – powyżej 12 lat.
Plastyka - I – do 9 lat, II – 10 – 15, III – powyżej 15 lat.

Zasady konkursu:

 • Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A4 lub A3, oraz do 5 zdjęć czarno – białych lub barwnych o formacie minimum A4.

 • Prace nie mogą być oprawione.
  Technika dowolna – np. fotografia, malarstwo, rysunek, grafika.
  Każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK.

Termin i adres nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 31.01.2016 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach,
41-400 Mysłowice,
ul. Powstańców 6

z dopiskiem – Kobieta”.
Podsumowanie konkursu odbędzie się dnia
08.03.2015r. 

 

Uwagi:

 • Konkurs jest bezpłatny.

 • Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne, wręczone na wystawie pokonkursowej

 • Prace i zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

 • Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
  Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 • Organizator bierze na siebie obowiązek wypełniania formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego ,,Najważniejsze kobiety Mojego Miasta” składa oświadczenie i gwarantuje, że praca konkursowa będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie przez projekt jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika, w stosunku do którego powstało uzasadnione podejrzenie, że zgłoszona przez niego praca narusza lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631) zgodnie z treścią oświadczenia o przeniesienie praw autorskich stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

 3. Niedostarczenie podpisanego Załącznika nr 1 skutkuje natychmiastowym zdyskwalifikowaniem nadesłanych prac.

 4. Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Powstańców 6 zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę promocji autora i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności;

  • utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego

  • wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe)

  • wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet)

  • wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public relations, promocji organizatora;

 5. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

 6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

 7. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Powstańców 6 w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przyznawania, odbioru i rozliczania nagród - wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, w ramach którego organizowany jest Konkurs.

 8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie: imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, nazwy szkoły, której jest uczniem oraz imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego.

 10. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs fotograficzny i plastyczny - regulamin
Podmiot udostępniający informację:Młodzieżowy Dom Kultury
Informację opublikował:Grzegorz Gadomski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2015 19:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż