Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach.

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na Dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” . 

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach.
Podmiot udostępniający informację:Młodzieżowy Dom Kultury
Informację opublikował:Grzegorz Gadomski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 16:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż