Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.

 

I.                  Podstawy prawne działania Rady Pedagogicznej

Paragraf 1

Rada Pedagogiczna MDK działa na podstawie:

1). Ustawy z dnia 7.09.1991 o Systemie Oświaty  (Dz.U. nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

2). Statut placówki  - Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.

II.               Rada Pedagogiczna jest jednym z organów MDK

Paragraf 2

1). W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w placówce

2). Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor placówki.

III.               Kompetencje Rady Pedagogicznej.

Paragraf  3

1). Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza:

      a). Projekt Organizacyjny Placówki

      b). plany pracy (edukacyjno – wychowawczy, imprez, hospitacji)

2). Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki i dokonuje jego zmian.

Paragraf 4

      Rada Pedagogiczna opiniuje:

1). organizacje pracy placówki (rozkład zajęć, imprezy masowe itp.)

2). plan finansowy placówki

3). wnioski dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4). sprawozdanie z działalności placówki:

    - działalność statutowa

    - działalność finansowa (Konto Środka Specjalnego)

Paragraf 5

      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę   o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczycieli z innych funkcji kierowniczych.

Paragraf 6

      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy także:

a). podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia Konta Środka Specjalnego:

 • regulaminu wnoszenia opłat za uczestnictwo w niektórych zajęciach,  oraz  dokonywania w nich zmian
 • wysokości opłat

b). podejmowanie uchwał w sprawie zmian w organizacji pracy MDK

c). podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

IV  Prawa i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

Paragraf 7

 1. Prowadzi  i przygotowuje zebrania  oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
 2. Przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności statutowej placówki
 3. Przedstawia przynajmniej dwa razy do roku sprawozdania z działalności Konta Środka Specjalnego (podsumowanie roku budżetowego i sprawozdanie półroczne)
 4. Ma prawo zwoływać dodatkowe spotkania Rady Pedagogicznej w zależności  od bieżących potrzeb
 5. Ma prawo wyznaczyć swojego zastępcę w wypadku usprawiedliwionej nieobecności
 6. Ma prawo wstrzymać wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

V  Postanowienia ogólne:

Paragraf 8

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przynajmniej 3 razy w roku szkolnym
        - na początku roku szkolnego
        - po I semestrze
        - na zakończenie roku szkolnego
 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zwołać dodatkowe zebranie w zależności od bieżących potrzeb (np. zatwierdzenie budżetu, wyników mierzenia jakości pracy itp.)
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy członków.
 4. Członkowie Rady Pedagogicznej informowani są o zwołaniu zebrania przynajmniej tydzień przed jego terminem (osobiście lub telefonicznie w wypadku nauczycieli kół filialnych)
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 6. Zebrania Rady są protokołowane.
 7. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

Paragraf 9

      Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.02.2004 roku.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Rady Pedagogicznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:05.03.2004 09:35
Informację aktualizował:Admin Admin
Data aktualizacji:05.03.2004 09:35